Samostatná laserová léčba tinnitu

Tinitusek

Komplexní laserová rehabilitační léčba tinnitu prokázala svou úspěšnost a přínos v terapii této rozšířené civilizační choroby. Její dlouhodobé výsledky jsou přesvědčivé, tato léčba přináší výraznou úlevu 36 procentům pacientů a dokonce 26 procent ponechává zcela bez jakýchkoli příznaků (viz M. Procházka, A. Hahn: Komplexní laserová rehabilitační terapie tinnitu: dlouhodobá dvojitá slepá studie na skupině 200 pacientů v průběhu 3 let, Laser Partner 51/2002). S uvedenými výsledky lze skutečně mluvit o převratné metodě. Tato studie přináší doplňující pohled na roli laseru (LLLT) v rámci komplexní rehabilitační léčby. Naše výsledky nás opravňují k tvrzení, že právě laser představuje v celkové terapii tinnitu vůdčí prvek.

Tinnitus je zvukový vjem, který se objevuje bez objektivního zvukového zdroje z vnějšího prostředí. Tinnitus může být subjektivní (slyšitelný pouze pacientem) nebo objektivní (kdy zvuk mohou slyšet dokonce i ostatní). Naše studie se však zabývala pouze pacienty, kteří trpěli subjektivním tinnitem. Podle literárních pramenů plných 15 % z celkové populace se někdy setkalo s tinnitem alespoň jako s epizodou, přičemž jeho incidence a závažnost narůstá s věkem až k cca 85 % populace ve věku 60 a více let.

Naše klinika se zabývá léčbou tinnitu po více než 5 let. Uveřejnili jsme tři studie na toto téma a domníváme se, že našich výsledků se drží i v jiných zemích (Brazílie, Kypr, Švédsko, Švýcarsko, Slovensko, Turecko, Japonsko, Německo atd.) a vycházejí z nich úspěšně na mnoha klinických pracovištích. Publikované práce těchto pracovišť pak vykazují prakticky identické výsledky s našimi.

Naše poslední studie na skupině 200 pacientů v průběhu 3 let byla ukončena v únoru 2002 a publikována v červnu téhož roku. Protože zde stále byly snahy o posouzení skutečné role LLLT v léčbě tinnitu bez ostatních součástí komplexní terapie, tedy bez medikamentózní složky a rehabilitační manipulace krční páteře, rozhodli jsme se vytvořit zvláštní skupinu pacientů, kteří budou léčeni pouze laserem. Umožnila nám to dlouhodobá zkušenost a zaměření naší kliniky na léčbu tinnitu.

Obrázek 2: 

Ozařování meatu acusticu externu

Obrázek 3:

Ozařování na processus mastoideus

Hippokratova přísaha nám ukládá léčit pacienty s využitím všech našich nejlepších znalostí a schopností. Protože naše dlouhodobá zkušenost v komplexní terapii tinnitu je založena na triádě, skládající se z rehabilitační manipulace, medikace a z LLLT, byli jsme na rozpacích, zda nemůžeme jakýmkoliv způsobem způsobit nějakou újmu našim pacientům, poskytneme-li jim z nějakých důvodů (kontraindikace medikamentózní léčby, klasické fyzikální terapie) pouze jednu část komplexní terapie, jen laser. Je třeba konstatovat, že jsme už v průběhu vstupního vyšetření provedli selekci v tom smyslu, že jsme do sledované zkupiny nezařadili pacienty, u nichž rentgenový snímek naznačoval možnost, že by tinnitus mohl být způsoben vertebrálními blokádami. Na druhou stranu tato selekce vedla k objektivnějšímu vyhodnocení role LLLT v léčbě tinnitu, protože tak byla vyloučena pravděpodobně možná příčina a jí odpovídající léčba.

Byli jsme příjemně překvapeni, že poměr mezi jednotlivými čtyřmi skupinami výsledků terapie zůstal vcelku podobný. Počet pacientů, u nichž nevedla LLLT k žádnému zlepšení, se lehce zvýšil (o 4,8 % v porovnání s dlouhodobou studií z let 1999 – 2001, respektive o 1,4 % v porovnání s původní studií z roku 1998). Je to patrně způsobeno absencí medikační a rehabilitační složky, a zároveň to poukazuje na jejich podpůrný efekt.

Ve výsledkové skupině, která udávala zlepšení v rozsahu menším než 50 %, můžeme sledovat rozhodující roli LLLT nejlépe. Takovéto zlepšení po terapii pouze laserem udávala více než 1/4 pacientů (26,4 %), což je lepší výsledek než u obou předcházejících studií (19,4 a 15,0 %).

Dvě zbývající výsledkové skupiny dosáhly rovněž pozoruhodných výsledků, když si představíme, že více než polovina všech pacientů udávala výrazné zlepšení až úplnou absenci tinnitu (30,6 + 22,2 = 52,8 %).

Závěr

Bezesporu velkým úspěchem LLLT je 22,2 % pacientů, kteří po laserové terapii udávají naprostou absenci tinnitu. To jen potvrzuje vedoucí roli LLLT v rámci komplexní laserové rehabilitační terapie tinnitu. Na druhou stranu musíme zdůraznit nutnost aplikovat i obě zbývající součásti naší terapeutické triády, protože medikace a rehabilitační manipulace jsou integrální součástí všeobecné péče poskytované našim pacientům a neměli bychom těm, kteří jsou sužováni tinnitem, odepírat prostředky a metody, o nichž víme, že jim mohou přinášet větší úlevu.